เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

คณะผู้บริหาร

นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
090-8281656

นายเหลี่ยม ธรรมวิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
085-2342919

นายสมศรี อุดเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
098-1389371

นายวิทยา บุญประคอง
เลขานุการ
087-1251671

นางสมร สุขแสน
ที่ปรึกษา
087-2299603