เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายก้องเกียรติภูมิ แสงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุพรรณี ภาภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งอรุณ อิโน
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นส.วิไลวรรณ กองศรี
นักพัฒนาชุมชน

นายเกรียงไกร สัตนันท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นส.ชลัญญา ยินดี
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นส.ศิริขวัญ ลีแวง
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

นายสุวิชา สุขสว่าง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นส.สิรินภา คาดีวี
ผช.นักพัฒนาชุมชนฯ

นส.อรทัย ลีลา
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายชูศักดิ์ ศิริมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นายสมบัติ ถวิลผล
พนักงานดับเพลิง

นายสุวิช โมษร
นักการภารโรง

นายสิริเชษฐ์ เชื้อหลง
คนงานทั่วไป

นส.ปวีณา เมรัตน์
ผช.จพง.ทะเบียน

นส.ทิพย์ภาวรรณ ถวิลผล
ผช.นิติกร

นายสุจิตร โสดา
พนักงานขับรถ

นางอุทัย วังอ่อน
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายชมพู สีวัด
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายชัยภัทร คองยุท
จ้างเหมาบริการทั่วไป