เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

สำนักปลัด

นายก้องเกียรติภูมิ แสงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด
089-0410429

นางสุพรรณี ภาภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-9757423

นางสาวสุรัตน์ สมเพาะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
087-6045272

นางรุ่งอรุณ อิโน
จพง.ธุรการชำนาญงาน

น.ส.วิไลวรรณ กองศรี
นักพัฒนาชุมชน

นายเกรียงไกร สัตนันท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

น.ส.บัวพันธ์ ชมบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายบัณฑิต วงศ์สระคู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกบรรดิษฐ์ อุลหัสสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ชลัญญา ยินดี
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ศิริขวัญ ลีแวง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุวิชา สุขสว่าง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.สิรินภา คาดีวี
ผช.นักพัฒนาชุมชน

น.ส.อรทัย ลีลา
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายชูศักดิ์ ศิริมา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

น.ส.ปวีณา เมรัตน์
ผช.จพง.ทะเบียน

น.ส.ทิพย์ภาวรรณ ถวิลผล
ผช.นิติกร

นายสมบัติ ถวิลผล
พนักงานดับเพลิง

นายสิริเชษฐ์ เชื้อหลง
คนงานทั่วไป

นายสุจิตร โสดา
พนักงานขับรถ

นายชมพู สีวัด
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นางอุทัย วังอ่อน
จ้างเหมาบริการทั่วไป