เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางอิสรา พิมวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-4213278

นางอุไรภรณ์ อุทก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
087-9915279

นางสาวเกศสุดา โชติแสง
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวปุญชิดา ศรีวัง
ผช.นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางชมพู่ คมคาย
ผช.นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิราณี ไชยสมศรี
ผช.จพง.การคลัง

น.ส.สุชาดา ประสพผล
จ้างเหมาบริการทั่วไป