เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

รอ.วิทวัฒน์ สิงห์นาครอง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศตวรรษ ผันผาย
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายสุมิตตา คู่ควร
พนักงานประจำรถขยะ

นส.เมธิณี บัวมาศ
ผช.จพง.ธุรการ