เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

กองการศึกษา

นางนภาภรณ์ สมอาสา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
092-8039489

นายศักดา วิเศษวงษา
นักวิชาการศึกษา
085-4632835

นางยุพาพร ว่างเว้น
ครู

น.ส.ปภัสสรา ผันผาย
ครู

นางระยอง สมบูรณ์
ครู

นางศิริพร ถินกะไสย์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พัชรีย์ ถวิลผล
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐวดี ธรรมวิเศษ
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐนุช รอดจันทึก
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสุรศักดิ์ สุทธิธรรม
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสฤษดิ์ เมรัตน์
จ้างเหมาบริการทั่วไป