เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รอ.วิทวัฒน์ สิงห์นาครอง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-7073050

น.ส.ปิยมาภรณ์ โนภาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0652360851

น.ส.จุรินทร หอมวงค์
นักวิชาการสุขาภิบาล

น.ส.วรรษมน มะโนรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสุมิตตา คู่ควร
พนักงานขับรถขยะ

นายจรูญ ชะนะทร
พนักงานประจำรถขยะ

นายทองสุข โคสอน
พนักงานประจำรถขยะ

นายเฉลิม ศรีพันธ์
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสุทธิ พลเสนา
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายธีรพงศ์ เนตรวงศ์
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ ระรอกน้ำ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายบุญธง ยับยั่ง
จ้างเหมาบริการทั่วไป

น.ส.ปริญาภรณ์ โนภาศ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายพิศาล เสาร์มาตร์
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นส.มนัฐชนันท์ ชมชื่น
อาสาบริบาลท้องถิ่น