เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 76)

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ ร... วันที่ 13 มิ.ย. 65 (ดูู 155)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นให้กั... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 86)

โครงการสรงน้ำพระธาตุโนนหนองฮาง

... วันที่ 17 พ.ค. 65 (ดูู 200)

โครงการรรรงค์และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการรรรงค์และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทุกภา... วันที่ 29 ม.ย. 65 (ดูู 62)

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า เสริมสร้างภูมิปัญญาสู่ชุมชน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า เสริมสร้างภ... วันที่ 11 ม.ย. 65 (ดูู 250)

วัน อปพร 2565

โครงกรวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 22 มี.ค. 65 (ดูู 295)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ "กิจกรรมการทำกล้วยเคลื... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดูู 192)

จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI)

จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนCommunity Isolation (CI) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลตำบ... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 317)

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย บุญกุ้มข้าวใหญ่คนโพธิ์ชัยไม่ทิ้งกัน

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย บุญกุ้มข้าวใหญ่คนโพธิ์ชัยไม่ทิ้งกัน ... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 467)

นายอำเภอ ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมมอบรถเข็น

นายอำเภอ ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมมอบรถเข็น ... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 258)

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบ... วันที่ 9 ก.พ. 65 (ดูู 259)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประช... วันที่ 9 ก.พ. 65 (ดูู 110)

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (ครั้งที่ 2 บ่อขุมดิน บ้านหนองศรีทอง - บ้านดอนบ่อ) ... วันที่ 25 ม.ค. 65 (ดูู 310)

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 มกรา... วันที่ 20 ม.ค. 65 (ดูู 322)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันว... วันที่ 20 ม.ค. 65 (ดูู 115)

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 ธันวาค... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 371)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติ... วันที่ 15 ธ.ค. 64 (ดูู 142)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและค... วันที่ 26 พ.ย. 64 (ดูู 150)

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 พฤศจิก... วันที่ 26 พ.ย. 64 (ดูู 392)