เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 พ.ย. 2565 นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้น... วันที่ 14 พ.ย. 65 (ดูู 29)

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

20 ตุลาคม 2565 นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าห... วันที่ 28 ต.ค. 65 (ดูู 75)

โครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันที่ 11 ต ค. 2565 นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้... วันที่ 27 ต.ค. 65 (ดูู 80)

โครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงาน เจ้... วันที่ 27 ต.ค. 65 (ดูู 84)

ออกพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ออกพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก&nbs... วันที่ 12 ก.ย. 65 (ดูู 108)

โครงการเยาวชนโพธิ์ชัยห่างไกลยาเสพติด

สำนักปลัด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดทำโครงการเยาวชนโพธิ์ชัยห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องป... วันที่ 12 ก.ย. 65 (ดูู 117)

โครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านหนองผือ... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 237)

กิจกรรมลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย

กิจกรรมลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 124)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเชิงปฏิบัติการ

23 สิงหาคม 2565 นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 198)

กิจกรรมลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ ออกจากถนนสาธารณะและบริเวณใกล้เคียงสายไฟ เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อม เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนมไพร ลงพื้นที่ต... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 49)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องป... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 119)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้พิการ

สำนักปลัด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอา... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 200)

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่ว... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 49)

โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมี่ขิต ของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมี่ขิต ของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 50)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องป... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 119)

โครงการฝีกอบรมป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดโครงการฝีกอบรมป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 114)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องป... วันที่ 9 ก.ย. 65 (ดูู 50)

โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังสารเคมีจากยาปราบศรัตรูพืช

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังสารเคมี... วันที่ 5 ก.ย. 65 (ดูู 54)

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 ก.ค.2565 โดยได้รับ... วันที่ 5 ก.ย. 65 (ดูู 128)

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน

เทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยได้บูรณาการร่... วันที่ 5 ก.ย. 65 (ดูู 127)