เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก2564

พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก2564... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 7)

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 6)

รับฝากขยะรีไซค์เคิล หมู่3/4/5 5/5/64

... วันที่ 6 พ.ค. 64 (ดูู 16)

สรงน้ำพระธาตุโนนหนองฮาง 26เมษยน2564

สรงน้ำพระธาตุโนนหนองฮาง 26เมษยน2564... วันที่ 27 ม.ย. 64 (ดูู 25)

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าเสริมสร้างปัญญาสู่ชุมชน 9เมษายน2564

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าเสริมสร้างปัญญาสู่ชุมชน 9เมษายน2564... วันที่ 16 ม.ย. 64 (ดูู 35)

เลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 100)

ประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ2564

5 ตุลาคม 2563 นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นประธารเปิดงานประเพณีแข่งเรือ ณ อ่างเก็บน้ำหน... วันที่ 8 ต.ค. 63 (ดูู 111)

มหรรกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย

มหรรกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย 16กันยายน2563 นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานกล่าวเปิ... วันที่ 21 ก.ย. 63 (ดูู 114)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประจำปีงบป... วันที่ 2 ก.ย. 63 (ดูู 484)

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 27-29 สิงหาคม 2563

วันที่27สิงหาคม2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดอบรม #โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ... วันที่ 1 ก.ย. 63 (ดูู 126)

ทำบุญสัญจรถวายเพลพระ วัดบ้านหนองผือ 14สิงหาคม2563

นายสุเทพ พิมพ์พิรัตน์ นายอำเภอพนมไพรและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หน่วยงานราชการในตำบลโพธิ์ชัย นักเรียนนัก... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 89)

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมชนพรรษา 88พรรษา มหาราชินี 2563

วันที่12สิงหาคม2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยมีนายพัชรพล ประทุมวัน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยข้าราชการ พน... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 87)

อบรมจริยธรรม วัดบ้านคำแดง 4สิงหาคม2563

เมื่อวันที่4-5สิงหาคม2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดอบรมจริยธรรม ณ วัดบ้านคำแดง โดยมีนายวิชัย จำปาทอง รองนายกเทศม... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 110)

ปั่นสร้างเยี่มเยือนผู้สูงอายุ 31กรฏาคม2563

นายพชัพล ประทุมวัน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายสุปัตตา ประสพผล กำนันตำบลโพธิ์ชัย พร้อมผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 145)

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน

วันที่25กรกฏาคม2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรม "ต้นกล้าคนดี ศรีโพธิ์ชัย" ในโครงการส่งเสริมพ... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 91)

พีธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ ๒๘ กรกฏาม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นำโดยนายพัชรพล ประทุมวัน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ข้าราชก... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 96)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 17กรกฏาคม2563

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 17กรกฏาคม2563... วันที่ 20 ก.ค. 63 (ดูู 112)

รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคมต่างให้ความสำคัญ กั... วันที่ 15 ก.ค. 63 (ดูู 323)

การประชุม สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี 2563

นายสิทธิพงษ์ วังผือ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อร... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 117)

กิจกรรมการรณรงค์ ต่อต้านกาารทุจริต คอรัปชั่น

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อสร... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 115)