เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

โครงการคุณธรรม จริยธรรม 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โครงการคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566... วันที่ 14 ก.ย. 66 (ดูู 42)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้อ... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 19)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ในวันที่ 7สิงหาค... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 42)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566ณ... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 19)

โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 5 กันยา... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 43)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายงานทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมขน ประชาชน ปี 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายงานทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมขน ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 29... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 41)

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ปี 2566

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ิ วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 40)

โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครง... วันที่ 7 ก.ย. 66 (ดูู 39)

โครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและหล่อเียนพรรษา... วันที่ 24 ส.ค. 66 (ดูู 83)

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ... วันที่ 11 ส.ค. 66 (ดูู 90)

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครง... วันที่ 7 ส.ค. 66 (ดูู 72)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

หนุน้อยปลูกผักสวนครัว... วันที่ 7 ส.ค. 66 (ดูู 84)

กิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก.ค. 2566

ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณวัด... วันที่ 28 ก.ค. 66 (ดูู 101)

[บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พิธีลงนาม (mou)... วันที่ 28 ก.ค. 66 (ดูู 84)

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ... วันที่ 17 ก.ค. 66 (ดูู 93)

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกกำลงกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย... วันที่ 13 ก.ค. 66 (ดูู 106)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือออกและโรคระบาดต่างๆประจำปีงบประมาณ 2566

6 ก.ค.66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด... วันที่ 11 ก.ค. 66 (ดูู 133)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 2566

วันที่ 27 - 29 เมษายน 2566 นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์นำคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชั... วันที่ 4 ก.ค. 66 (ดูู 306)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

กีฬาต้านยาเสพติด... วันที่ 30 มิ.ย. 66 (ดูู 150)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่มีในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโพธิ์ชัยหมู่ 1 ลานกีฬา/สนามกีฬาบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ลานกีฬา/สนามกีฬาบ้านหนองเหล็ก หมู... วันที่ 30 มิ.ย. 66 (ดูู 53)