เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
ทางแยกที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย

  View : 62
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :