เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 179
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 187
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 183
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 492
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 495
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 467
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 462
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 631
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 650
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 632
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 711
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 617
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 728
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 555