เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 89
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 168
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 168
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 170
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 175
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 343
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 375
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 367
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 384
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 328
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 441
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 328