เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Polocy 30 ม.ย. 66 102
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 30 ม.ย. 66 106
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 30 ม.ย. 66 103
มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 30 ม.ย. 66 112
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ม.ย. 66 105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 375
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 365
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 367
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 690
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 685
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 635
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 651
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 785
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 813
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 800
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 898
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 791
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 931
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 726