เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 48
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 49
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 50
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 54
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 227
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 248
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 244
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 248
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 224
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 305
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 234