เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 79
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 101
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 90
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 392
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 398
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 390
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 387
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 558
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 578
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 562
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 631
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 541
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 641
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 478