เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 280
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 280
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 274
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 592
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 591
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 542
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 550
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 708
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 726
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 709
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 804
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 696
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 818
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 637