เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือประชาชน กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 18 พ.ค. 65 259
คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ 24 มี.ค. 65 404
คู่มือประชาชน การขออนุญาตการโฆษณา 11 พ.ย. 64 333
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 29 มิ.ย. 64 488
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ม.ย. 64 614
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 19 ม.ย. 64 503
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ 1 ม.ย. 64 600
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 29 ม.ย. 63 534
การลดขั้นตอนในการให้บริการ 29 ม.ย. 63 671
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 525
สถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 691
ความพึงพอใจการให้บริการ 29 ม.ย. 63 830
บริการประชาชน E-Service 29 ม.ย. 63 699