เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5


วิสัยทัศน์การบริหารงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "โพธิ์ชัย 4.0"

   "เป็นองค์กรที่จัดบริการสาธารณะได้มาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น เชื่อมโยงระบบราชการ 4.0"
        พันธกิจ
             1. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลครอบคลุม ได้มาตรฐาน
             2. ส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
             3. สนับสนุน นวัตกรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
             4. พัฒนาองค์กรให้เป็นระบบราชการยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที
        ยุทธศาสตร์
             1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
             2. เพิ่มบทบาทประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ
             3. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการให้บริการประชาชน ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
             4. สร้างองค์กรท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
        เป้าหมาย
             1. ตำบลโพธิ์ชัยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
             2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
             3. เกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชน และภาคีเครือข่าย
             4. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย องค์กรที่มีมาตรฐานด้านการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน


                                                                                                                                            
                                                                                                                นางวรรณภาร์  กลางสุพรรณ์
                                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
                                                                                                         พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
                                                                                                                          
View : 1594