เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

สมาชิกสภา

นางสาวพิกุล กระมล
ประธานสภาเทศบาล
062-5290691

นายธนิตศักดิ์ เสนีย์วรรณ
รองประธานสภาเทศบาล
098-6600512

นางสาวธีราพร ธรรมวิเศษ
เลขานุการสภา
091-0174878

นายประทีป กันหา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
065-2578952

นางนุสราภรณ์ ธรรมวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
080-1877661

นายบุญเรือง สีนวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
080-0637277

นางสาวเข็มพร ธรรมวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
086-2203782

นางปวรวรรณ เชื้อหลง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
065-0454944

นายประจง คมคาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
065-2739795

นายอาทิตย์ ยินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
064-5071989

นายเจริญ ศรีวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
082-8616388

นายณฐภัทร ผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
086-0202403