เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงานท้องถิ่น

นายพัชรพล ประทุมวัน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
085-4681179

นางนภาภรณ์ สมอาสา
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
085-5643959