เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

  
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 

~~    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.  ด้ายกายภาพ 
 ❒ ที่ตั้งและขนาด
 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย   เป็นหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 76 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 573  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 38.124  ตารางกิโลเมตร
(23,828 ไร่)การเดินทางเข้าสู่เทศบาล  เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตามถนนลาดยาง รพช. สายพนมไพร-หนองฮี ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึงสามแยกบ้านขุมเงิน เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางอีก 8 กม. ถึงบ้านทานตะวันซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 
 อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ จรดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
และองค์การบริหารส่วนตำบล ราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่  และองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดูอึ่ง และเทศบาลตำบลหนองฮี  อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด

 ❒ลักษณะภูมิประเทศ
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  เป็นที่ราบสูงดอนลาดโดยบริเวณตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ของเทศบาล  มีระดับสูงกว่าบริเวณตะวันออกและตอนใต้ของเทศบาล  ระดับความสูงเฉลี่ยของภูมิประเทศตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ   150   เมตร   จากระดับน้ำทะเล  ส่วนบริเวณตะวันออกและตอนใต้ของเทศบาลมีระดับความสูงเฉลี่ย 130 เมตร  จากระดับน้ำทะเล ดังนั้นพื้นที่บริเวณตอนใต้และตะวันออก  ซึ่งมีลักษณะลุ่มกว่า  จึงมีแหล่งน้ำธรรมชาติคือลำห้วยก๊ากว๊ากไหลผ่านเพียงสายเดียว

 ❒ลักษณะภูมิอากาศ
 ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อน   และมี 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูร้อน  อากาศร้อนจัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน
2. ฤดูฝน  ปริมาณน้ำฝนมากเป็นบางปี ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน
3. ฤดูหนาว  อากาศหนาวจัด ระหว่างเดือนตุลาคม –มกราคม

❒ลักษณะของดิน
 ลักษณะของดิน ดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำ

❒ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำในเขตตำบลโพธิ์ชัย จะเป็นลักษณะหนอง บึง สระ  แหล่งน้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และอ่างเก็บน้ำหนองผือ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันน้ำแห่งขอด ตื้นเขิน ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ก่อสร้าง  นอกจากนี้ยังมีลำห้วยก๊ากว๊ากไหล่ผ่าน บ้านหนองศรีทอง บ้านสว่าง บ้านดอนบ่อดอนแฮด แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเกษตรในหน้าแล้งเพราะมีสภาพตื้นเขิน  ส่วนหมู่บ้านอื่นๆไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

 ❒ ลักษณะของไม้และป่าไม้
 ลักษณะของป่าไม้จะเป็นลักษณะป่าโปร่ง  มีต้นไม้ขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  เช่น ไม้ยาง  ไม้พยอม

 
View : 6444