เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ม.ย. 66 110
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 27 ก.ย. 65 315
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 447
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 518
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 510
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 696
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 598
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 621
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 659
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 626
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 877
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 888
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29 ม.ย. 63 963
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 804
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 799
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 757