เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 27 ก.ย. 65 181
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 323
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 423
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 401
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 576
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 506
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 535
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 571
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 538
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 775
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 770
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29 ม.ย. 63 845
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1372
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 720
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 690
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 682