เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 115
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 224
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 211
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 345
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 326
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 378
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 413
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 400
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 619
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 597
แผนพัฒนาท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 662
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1021
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 555
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 531
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 529