เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 27 ก.ย. 65 71
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 215
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 325
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 303
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 463
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 414
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 453
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 491
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 466
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 697
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 688
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29 ม.ย. 63 757
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1195
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 634
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 612
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 610