เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 8 มิ.ย. 64 7
แผนป้องกันภัยแล้ง 4 มิ.ย. 64 11
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4 มิ.ย. 64 11